Kimono's Background
Kimono's Border Left Image Kimono's Border Right Image
Kimono Restaurant Banner ImageKimono Restaurant Banner Image

Lưu bút khách hàng

Tôi và gia đình tuần nào cũng phải thưởng thức tại Kimono . Có thể nói tôi " nghiện " món ăn của Kimono .

Chị Hạnh

Dùng bữa ngày 22/01/2015